Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie!

Policja Cię zatrzymała? Pamiętaj o uprawnieniach! Przeczytaj pouczenie! Bardzo częstym błędem osób, które występują przed organami administracji publicznej, organami ścigania lub Sądami jest fakt nieczytania pouczeń. Nie inaczej jest z osobami zatrzymanymi przez Policję. Wpływ na tę sytuację może mieć stres, ale bardzo często powodem jest niechęć do czytania "pism urzędowych" oraz wyjście z założenia, że i tak nic się z takiego formularza nie zrozumie. Nieprzeczytanie pouczenia rodzi konsekwencje w postaci braku znajomości swoich uprawnień i obowiązków, które przecież zostały osobie zatrzymanej przedstawione. W tym wpisie chciałbym skupić się na formularzu pouczenia, które osoba zatrzymana otrzymuje od funkcjonariuszy. Zatrzymanie. Samą czynność zatrzymania reguluje Kodeks postępowania...
Read More

Egzekucja- prawa osób trzecich, niebędących dłużnikami.

Egzekucja- prawa osób trzecich, niebędących dłużnikami   Wyłączenie przedmiotu spod egzekucji W polskim systemie prawa, po wydaniu wyroku i jego uprawomocnieniu oraz przy braku jego dobrowolnego wykonania przez przegranego, najczęściej mamy do czynienia z etapem przymusowej egzekucji zasądzonego świadczenia. Etap ten, nazywany postępowaniem egzekucyjnym prowadzony jest najczęściej przez komorników. Postępowanie takie, służące wykonaniu orzeczenia, cechuje się swoimi prawami. Temu procesowi poświęcona jest też cała Część Trzecia kodeksu postępowania cywilnego, zawierająca się w art. 758-1088. Tak wiele przepisów nie pozostawia złudzeń, że mamy do czynienia z potężnym fragmentem prawa, w którym zarówno wierzyciel (dochodzący należności) jak i dłużnik (poddający się egzekucji) mają swoje prawa, obowiązki oraz skuteczne metody ich...
Read More

Nie masz pieniędzy na wynagrodzenie dla notariusza? Nie szkodzi.

Koszty związane z czynnościami notariusza. Koszty oraz zwolnienie z ich ponoszenia to temat rzeka. Nie sposób w krótkim tekście, którym z zasady jest post, zawrzeć wszystkie przypadki, w których osoba obowiązana będzie do ich poniesienia lub też z nich zwolniona. Zgodnie z tytułem w tym poście skupić należy się na braku kosztów raczej niż ich występowaniem. A instytucją związaną z brakiem kosztów jest przede wszystkim zwolnienie. Ogólnie rzecz ujmując zwolnienie może być spowodowane tym, że: a). osoba należy do pewnej kategorii podmiotów – wówczas możemy mieć do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym, b). osoba zamierza rozpocząć określone postępowanie, które należy do kategorii spraw wyłączonych od...
Read More

Zbywasz nieruchomość? Uważaj na dodatkowe opłaty.

Zbywasz nieruchomość? Uważaj na dodatkowe opłaty. Sprzedaż nieruchomości w Polsce nie jest tak samo prosta, jak sprzedaż rzeczy ruchomych, jak choćby samochodu, telewizora czy komórki. Polski kodeks cywilny nakłada na zbywcę oraz nabywcę wymagania, których w przypadku sprzedaży innej rzeczy nie ma. Przede wszystkim aby sprzedaż nieruchomości była ważna w świetle obowiązujących przepisów, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Sprzedając nieruchomość nie obędzie się więc bez udziału notariusza, który za swoją pracę pobierze stosowne wynagrodzenie. Oprócz tego sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym kupujący musi liczyć się z tym, że przy zakupie gruntu/budynku/lokalu, będzie musiał uiścić...
Read More

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika?

„Klauzula” prawomocności czy klauzula wykonalności. Z czym do Komornika? Z czym do Sądu wieczystoksięgowego? Jak powszechnie wiadomo, postępowanie sądowe w Polsce jest zasadniczo dwuinstancyjne. Merytoryczne rozpoznanie sprawy wymaga zakończenia procesu w formie wyroku lub postanowienia. Mamy więc w każdym postępowaniu dwa orzeczenia- wyrok/postanowienie Sądu I instancji oraz wyrok/postanowienie Sądu II instancji. Dopiero po zakończonych dwóch etapach możemy mówić o prawomocnym zakończeniu sprawy. Od zasady istnieją oczywiście wyjątki. Niekiedy wystarczy decyzja sądu pierwszej instancji, byśmy mieli do czynienia z prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy. Chodzi tu mianowicie o przypadki braku zaskarżenia orzeczenia w ustawowym terminie oraz wypadek odrzucenia apelacji bądź umorzenia postępowania w II instancji, co szczegółowo reguluje...
Read More