Kancelaria oferuje usługi polegające między innymi na:

  • Z zakresu prawa pracy:

– sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, dotyczących stosunku pracy, wprowadzanie zmian do istniejących umów

– sporządzanie pozostałych pism, dotyczących stosunku pracy, w tym wypowiedzeń stosunku pracy, wypowiedzeń zmieniających stosunek pracy, porozumień, porozumień zmieniających

– opracowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa pracy

– reprezentacja pracowników jak i pracodawców przed organami państwowymi, w tym inspekcją pracy, a także w sporach dotyczących stosunku pracy przed Sądem w sprawach:

a). nawiązania stosunku pracy

b). rozwiązania stosunku pracy (w tym nieuzasadnione lub sprzeczne z prawem wypowiedzenie stosunku pracy oraz nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika lub pracodawcę)

c). zmiany stosunku pracy

d). wygaśnięcia stosunku pracy

 

  • Z zakresu ubezpieczeń społecznych:

– sporządzanie pism w postępowaniu przed organami rentowymi

– reprezentacja przed organami rentowymi, w tym przed ZUS jak i KRUS

– sporządzanie pism dla celów postępowania sądowego, w tym odwołań od decyzji, pozwów i in.

– reprezentacja przed sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach rent i emerytur