Kancelaria oferuje usługi polegające na zastępstwie przed organami skarbowymi oraz przed Sądami z zakresu m.in.:

  • podatków i opłat lokalnych

  • podatków od czynności cywilnoprawnych

  • podatków od spadków i darowizn

  • opłat stanowiących należność publicznoprawną w tym dot. opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej  i in.

  • odraczanie terminu płatności podatku

  • rozłożenie podatku na raty

  • umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej