Kancelaria oferuje usługi polegające między innymi na:

  • sporządzaniu oraz opiniowaniu umów, w tym umów przedwstępnych dotyczących sprzedaży oraz innych form rozporządzania nieruchomością w tym również umów o przewłaszczenie na zabezpieczenie,

  • sporządzaniu oraz opiniowaniu umów najmu, umów dzierżawy oraz innych,

  • sporządzaniu pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, apelacji i skarg kasacyjnych oraz wezwań do zapłaty w sprawach dotyczących m.in.:

– prawa sąsiedzkiego

– służebności, w tym służebności drogi koniecznej czy służebności przesyłu

– ustalenia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym

– zasiedzenia

– sporów i roszczeń dotyczących niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy, kar umownych oraz innych klauzul zawartych w dokumencie

– zniesienia współwłasności

– eksmisji

– ochrony własności, w tym pozwy o przywrócenie posiadania, o zwrot nieruchomości, z zaniechanie naruszeń prawa własności

– nakładów związanych z nieruchomością

– zarządu nieruchomością

– odszkodowań za szkodę spowodowaną wydaniem decyzji niezgodnej z prawem

– zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych z powodu ich niezgodności z przepisami prawa, z umową właścicieli lokali albo gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy członka wspólnoty

– stwierdzenia nabycia spadku oraz działku spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość

– spraw wieczystoksięgowych, w tym dotyczących wpisu, zmiany wpisu czy jego wykreślenia

  • sporządzaniu wniosków o zabezpieczenie roszczenia w postępowaniach dotyczących nieruchomości

  • sporządzaniu wniosków egzekucyjnych oraz reprezentacji wierzycieli jak i dłużników w postępowaniu prowadzonym przez Komornika

  • sporządzaniu odwołań od decyzji oraz skarg do sądu administracyjnego w sprawach dotyczących nieruchomości w tym w sprawach:

– pozwoleń na budowę

– decyzji o warunkach zabudowy

– wywłaszczenia nieruchomości

– opłat adiacenckich

– opłat planistycznych

– podatków związanych z nieruchomościami

Kancelaria reprezentuje właścicieli nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie, najemców, dzierżawców oraz oraz inne podmioty, zarówno wobec osób trzecich, ale także w postępowaniach sądowych oraz przed organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.