Kancelaria oferuje przygotowywanie wniosków wszczynających postępowanie, wniosków dotyczących wznowienia postępowania, odwołań od decyzji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również reprezentacja przed organami i Sądami w sprawach dotyczących:

  • postępowań przed organami gminy, powiatu, województwa, przed organami administracji państwowej i rządowej z zakresu między innymi:

– opłat planistycznych

– opłat adiacenckich

– warunków zabudowy

– pozwoleń na budowę

– rozbiórki obiektu budowlanego

– opłat za użytkowanie wieczyste

– wywłaszczenia nieruchomości

– dostępu do informacji publicznej

– wycinki drzew i krzewów

– dodatków mieszkaniowych

  • egzekucji administracyjnej

– wniosek o zwolnienie spod egzekucji na czas określony lub nieokreślony określonych składników majątkowych zobowiązanego

– zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

– skarga na przewlekłość postępowania

– skarga na czynności egzekucyjne

– zażalenie na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela

– żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji oraz zażalenie na odmowę wyłączenia

– wniosek o umorzenie kosztów egzekucyjnych, o rozłożenie na raty

  • stwierdzenia nieważności decyzji

  • uchylenia decyzji